Sweet Friend is like a Pillow

A sweet friend is like a pillow
when u r tired u sleep on it
when u r sad u drop tears on it
when u r angry u punch it
&
when u r happy u hug it.

Tags: